Oppkjøps- og integreringsprosesser

Anvendelse av verdi- og kulturperspektivet i prosessene

Vårt mål med å bistå virksomheter i oppkjøps- og salgsprosesser ved å benytte verdi- og kulturperspektivet som en viktig faktor, er å skape best mulig forretningsmessig resultat for eiernes kjøp og den påfølgende integrasjonen.

Vårt konsept analyserer eiernes, ledergruppenes og organisasjonenes rådende verdier og kultur. Verdiene er driverne for holdninger og handlinger, bygger organisasjoners tenkemåter og praksis over tid, og er en sterk bidragsyter til resultatoppnåelse.

Et produkt og en tjeneste kan kjøpes, erstattes, osv., mens en sterk organisasjonskultur tar det svært lang tid å bygge, og ikke minst å endre. Når kulturen analyseres, avdekkes hvilke underliggende styrker, muligheter, og barrierer organisasjonen har, og som har avgjørende påvirkning på de fremtidige resultatene og utviklingen av virksomheten.

Organisasjonskulturen kan bli en kraftfull muliggjører eller en alvorlig barriere og en showstopper i oppkjøps- og i integreringsprosesser.

Vi er alle preget av den kulturen vi er en del av, og vi tar ubevisst med oss vår egne verdier når vi skal planlegge og gjennomføre oppkjøpet, og deretter videreutvikle det «nye» selskapet. Det betyr at våre egne verdier kan hindre oss i å se klart hva vi skal vektlegge i prosessen, eller å møte utfordringene på en riktig måte.

Analysen

For å finne gapet i ulike organisasjonskulturer, gjennomføres analysen både i det kjøpende selskap og hos de aktuelle oppkjøpskandidatene. Dermed oppnås et riktig utgangspunkt for å gi råd og innspill til det mulige oppkjøpet og eventuelt i den påfølgende integreringsprosessen.

forLOIAnalysetidspunkt

Det gis ulike muligheter til å gjennomføre en kulturkartlegging og analyse, bla som følge av tidspress og grad av konfidensialitet.

Før; Det er mulig å gjøre en forstudie av kulturen hos oppkjøpskandidater. Denne vil få et noe mindre omfang pga naturlig begrensning i tilgang til interne data.

Under; Analysen gjøres som en del av en DD prosess med stor dybde. Dette gir et godt grunnlag for å gi råd om oppkjøpets mulighet for å skape ønskede resultater.

Etter; Analysen gjennomføres etter at kjøpet er avtalt, og som et solid grunnlag for en vellykket integrasjon og eventuelt med en ønsket endring i kulturen i det kjøpte selskapet.

Analysens nivå

Analysen kan gjennomføres på; eiernivå, styrenivå, ledernivå og medarbeidernivå.

I det kjøpende selskap bør kartlegging og analyse i forkant av oppkjøpsprosessen omfatte alle de fire nivåene, slik at den totale organisasjonskulturen kommer tydelig frem.

I oppkjøpsprosessen vil det for oppkjøpskandidater gis ulik mulighet til å sikre dybde i kartleggingen og analysen av ledelses- og organisasjonskulturen. Jo flere nivå kartleggingen kan omfatte, desto bedre grunnlag gis for den vurderingen som skal ligge til grunn for beslutning om kjøpet. Nivå og grundighet avveies mot kjøpers og selgers uttalte ønske om tempo i prosessen. Det er avgjørende å vite hvem man kjøper, og hvem man selger seg til. Tidsbegrensningen i prosessen er en kritisk faktor og en risiko.

Kartleggingen og analysen belyser hvilken evne organisasjonen har hatt til å levere mot de strategiske målene, og hvordan organisasjonen har klart å; Se og gripe nye muligheter; Utvikle kompetanse og kapasitet; Møte endringer.

Analysen tar også for seg; Ledelsesprosessen, anvendte lederstiler og lederadferd; Strategi-, beslutnings- og oppfølgingsprosesser med organisasjonens medvirkning; Samspillet mellom toppledelse og fagforeninger og mellom toppledelse og mellomledelse; Organiseringens hensiktsmessighet; HR sin plass og innflytelse strategisk og operativt.

Analysen munner ut i forslag og anbefalinger;

Før; Vurdering om oppkjøp eller fusjon bør aktualiseres med de muligheter og hindre som finnes.

Under; Som noen av de sentrale kriteriene i DD prosessen for beslutning om oppkjøp og prissetting.

Etter; Som en viktig del av gjennomføringsprosessen etter oppkjøp for å integrere organisasjonene og etablere den fremtidige ledelses- og organisasjonskulturen.

Resultat og effekt

Oppkjøps- og integrasjonsprosesser gir ikke alltid de resultatene som blir forespeilt i det utarbeidede business caset, og som ligger til grunn for de finansielle, økonomiske og juridiske analysene og beslutningene om investering og oppkjøp.

Innsikt i og hensynet til verdiene og organisasjonskulturen hos oppkjøpskandidaten og forståelse for gapet ift egen kultur, kan ha en avgjørende betydning for om akkvisisjonen skal gjennomføres. Samtidig gir det innsikt i på hvilken måte oppkjøpet og sammenslåingen kan fullføres med best mulig resultat.

Ved å ta hensynet til faktoren organisasjonens verdier og kultur, på lik linje med de andre faktorene i et oppkjøp, vil selskapet både sikre resultat og ønsket tempo, samt oppnå beregnet avkastning.