Hva er god ledelse?

Dyktige ledere balanserer utvikling og drift av virksomheten gjennom godt samarbeid med medarbeidere, styret og lederteamene. De har et tydelig eksternt fokus på kommunikasjon med marked, kunder og samarbeidspartnere, og de tilpasser og fornyer virksomheten i takt med endringer, trender og konkurranse.
De har et klart internt fokus med forståelse for hvordan de skal engasjere og involvere organisasjonen gjennom visjon, verdier, mål, roller, ansvar og delegering for å sikre leveranser, produktivitet og kapasitetsforbedring. Dyktige ledere inspirerer medarbeidere til å utvikle seg, levere og strekke seg lenger. Dette er utfordrende oppgaver.

Lederteamene er nøkkelen. I teamet og i den enkelte ligger både mulighetene, styrkene og begrensningene. Lederteamene preger og bygger kulturen med verdier og drivkrefter som styrer utviklingen i bedriften.
I dag må lederteamene legge vekt på å være transparente og etterleve etiske regler og krav til compliance. De er mye mer synlige for omgivelsene og for medarbeiderne enn tidligere, og det de foretar seg leses av alle.

Lederteamene må i enda større grad enn tidligere representere et mangfold med ulike perspektiv og styrker, som reflekterer omverden.

Ledere må åpne opp for medarbeiderinvolvering og engasjement gjennom tillit og ekte samarbeid i mye større skala enn tidligere for å oppnå resultater, utvikle og transformere virksomheten.
I dagens organisasjoner har medarbeidere høy kompetanse, ofte på områder som bedriftsledere mangler, de har andre perspektiv, andre og raskere måter å kommunisere på og andre holdninger til det å dele kompetanse med kollegaer internt og eksternt.

Ledere har en uttalt forståelse for at mangfold er lønnsomt.
Når lederteamet er funksjonsdyktig, er dynamikken positiv og friksjonen er konstruktiv.
Det oppstår ofte for mye friksjon, dårlig kommunikasjon og samarbeid. Ledere har ikke tilstrekkelig trening i å akseptere og integrere forskjeller, og de mangler kompetanse og verktøy til å bygge funksjonsdyktige team.

 

Tjenester og bistand

  • Assessment av lederteam og ledergrupper med utvelgelse eller utvikling som formål
  • Management review med fokus på mål- og resultatoppnåelse, kapasitetsutvikling, etterlevelse av verdier og corporate governence
  • Verdikartlegging og analyse i lederteam og individuelt
  • Lederutviklingsprosesser med lederteam, med utvikling av lederkultur og verdier, relasjoner, kommunikasjon og samarbeid
  • Individuell lederveiledning og coaching
  • Mentorprogram
  • Omstillinger og endringsledelse
  • Kriseledelse
  • Konfliktløsning og konfliktforebygging
  • Lederrekruttering